لابرادوریت گرد (3)

لابرادوریت قلبی (15)

لابرادوریت سه ضلعی (3)

لابرادوریت چهارضلعی (13)

لابرادوریت بیضی (101)

لابرادوریت اشکی (64)

گردنبند لابرادوریت (25)

سنگ لابرادوریت (300)

زیورآلات لابرادوریت (25)

تراش فانتزی (46)

جدیدترین محصولات

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 16.8 گرم سایز: 53 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5792
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۲

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 17.6 گرم سایز: 45 در 42 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5791
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۱

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 16 گرم سایز: 53 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5790
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۰

235/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 18.8 گرم سایز: 60 در 34 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5789
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۹

350/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 25 گرم سایز: 56 در 45 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5788
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5 گرم سایز: 34 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5787
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.2  گرم سایز: 42 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5786
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 52 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5785
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۵

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 35 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5784
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۴

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.7 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5783
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۳

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.2 گرم سایز: 26 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5782
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7گرم سایز: 28  در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5781
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۱

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.6 گرم سایز: 40 در 31 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۰

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 37 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5779
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۹

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5 گرم سایز: 27 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5778
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۸

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.2 گرم سایز: 39 در 32 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۷

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.6 گرم سایز: 35 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5776
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 45 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5775
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۵

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5.6 گرم سایز: 33 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5774
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۴

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.5 گرم سایز: 31 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5773
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۳

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.3 گرم سایز: 30 در 17 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۲

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.6 گرم سایز: 33 در 15 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.1 گرم سایز: 41 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5770
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.3 گرم سایز: 30 در 20 میلی متر

سنگ لابرادوریت چیست؟

لابرادوریت یک کانی فلدسپار از خانواده پلاژیوکلازهاست که در اغلب موارد در سنگ های آذرین مافیک مانند بازالت، گابرو و

خواص لابرادوریت

مفهموم لابرادوریت مفهموم لابرادوریت عمیقا به استفاده گذشتگان از آن بعنوان “سنگ جادو” (Stone of magic) برمی گردد. این سنگ

لابرادوریت چیست؟

لابرادوریت یک کانی از گروه پلاژیوکلازهاست (Plagioclases) که اغلب در سنگ های آذرین مافیک، مانند بازالت، گابرو و نوریت یافت