خوزستان، اهواز، زیتون کارمندی، خیابان فیلسوف، پلاک ۴۲، واحد ۱۰

۰۶۱۳۴۴۵۶۶۹۰

۰۹۳۰۹۰۴۰۷۳۲