لابرادوریت سه ضلعی (2)

لابرادوریت چهارضلعی (9)

لابرادوریت بیضی (57)

لابرادوریت اشکی (37)

گردنبند لابرادوریت (4)

سنگ لابرادوریت (179)

زیورآلات لابرادوریت (15)

تراش فانتزی (19)

جدیدترین محصولات

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5593
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۳

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.8 گرمسایز: 27.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5592
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.3 گرمسایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5591
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.9 گرمسایز: 39.5 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5590
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۰

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.4 گرمسایز: 26 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5589
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۹

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.2 گرمسایز: 31 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5588
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۸

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 19.5 گرمسایز: 56 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5587
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۷

100/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5586
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۶

40/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 27 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5585
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۵

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.5 گرمسایز: 38.5 در 26.5 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.4 گرمسایز: 30 در 23 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 24 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5582
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۲

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 31 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5581
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۱

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7 گرمسایز: 32 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5580
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۰

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.5 گرمسایز: 38 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5579
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۹

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.8 گرمسایز: 42.5 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5578
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۸

90/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7 گرمسایز: 25.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5577
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۷

195/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 46.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5576
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۶

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.8 گرمسایز: 37 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5575
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۵

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5574
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5573
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۳

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5572
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 23 در 15.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5571
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12 گرمسایز: 51 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5570
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.8 گرمسایز: 34 در 23 میلی متر

سنگ لابرادوریت چیست؟

لابرادوریت یک کانی فلدسپار از خانواده پلاژیوکلازهاست که در اغلب موارد در سنگ های آذرین مافیک مانند بازالت، گابرو و

خواص لابرادوریت

مفهموم لابرادوریت مفهموم لابرادوریت عمیقا به استفاده گذشتگان از آن بعنوان “سنگ جادو” (Stone of magic) برمی گردد. این سنگ

لابرادوریت چیست؟

لابرادوریت یک کانی از گروه پلاژیوکلازهاست (Plagioclases) که اغلب در سنگ های آذرین مافیک، مانند بازالت، گابرو و نوریت یافت