انواع سنگ طبیعی لابرادوریت

نمایش 1–25 از 300 نتیجه

مشاهده فیلترها

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 16.8 گرم سایز: 53 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5792
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۲

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 17.6 گرم سایز: 45 در 42 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5791
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۱

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 16 گرم سایز: 53 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5790
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۰

235/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 18.8 گرم سایز: 60 در 34 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5789
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۹

350/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 25 گرم سایز: 56 در 45 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5788
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5 گرم سایز: 34 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5787
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.2  گرم سایز: 42 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5786
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 52 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5785
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۵

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 35 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5784
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۴

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.7 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5783
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۳

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.2 گرم سایز: 26 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5782
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7گرم سایز: 28  در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5781
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۱

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.6 گرم سایز: 40 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5780
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۰

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 37 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5779
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۹

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5 گرم سایز: 27 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5778
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۸

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.2 گرم سایز: 39 در 32 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۷

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.6 گرم سایز: 35 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5776
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 45 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5775
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۵

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5.6 گرم سایز: 33 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5774
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۴

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.5 گرم سایز: 31 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5773
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۳

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.3 گرم سایز: 30 در 17 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۲

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.6 گرم سایز: 33 در 15 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.1 گرم سایز: 41 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5770
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.3 گرم سایز: 30 در 20 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۹

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.5 گرم سایز: 36 در 35 میلی متر