انواع سنگ طبیعی لابرادوریت

نمایش 1–25 از 179 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5593
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۳

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.8 گرمسایز: 27.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5592
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.3 گرمسایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5591
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.9 گرمسایز: 39.5 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5590
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۰

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.4 گرمسایز: 26 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5589
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۹

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.2 گرمسایز: 31 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5588
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۸

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 19.5 گرمسایز: 56 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5587
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۷

100/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5586
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۶

40/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 27 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5585
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۵

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.5 گرمسایز: 38.5 در 26.5 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.4 گرمسایز: 30 در 23 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 24 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5582
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۲

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 31 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5581
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۱

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7 گرمسایز: 32 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5580
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۰

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.5 گرمسایز: 38 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5579
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۹

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.8 گرمسایز: 42.5 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5578
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۸

90/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7 گرمسایز: 25.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5577
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۷

195/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 46.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5576
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۶

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.8 گرمسایز: 37 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5575
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۵

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5574
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5573
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۳

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5572
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 23 در 15.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5571
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12 گرمسایز: 51 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5570
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.8 گرمسایز: 34 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5569
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۹

55/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.5 گرمسایز: 31 در 14.5 میلی متر