نمایش دادن همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۵۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.8 گرمسایز: 27 در 25 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۵۰

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.5 گرمسایز: 26 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5949
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۹

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 16.3 گرمسایز: 39 در 37 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۸

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.4 گرمسایز: 25 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5947
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۷

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.4 گرمسایز: 28 در 26 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۶

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.8 گرمسایز: 23 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5945
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۵

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 18.6 گرمسایز: 39 در 35 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.2 گرمسایز: 20 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5943
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۳

380/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 17 گرمسایز: 41 در 37 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5942
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.2 گرمسایز: 31 در 29 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11 گرمسایز: 31  در 29 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۴۰

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7 گرمسایز: 25 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5939
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۳۹

370/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 17.2 گرمسایز: 42 در 40 میلی متر

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۳۸

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.5 گرمسایز: 24 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد 5937
بستن

سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار تراش قلب کد ۵۹۳۷

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12.6 گرمسایز: 32 در 29 میلی متر