نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5837
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۳۷

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 24 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5801
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۱

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.4 گرمسایز: 25 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5679
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۷۹

135/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.1 گرمسایز: 35 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5659
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۵۹

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.8 گرمسایز: 33 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5640
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۴۰

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 22 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5547
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 25.5 در 25 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 27 در 10.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5496
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۶

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.7 گرمسایز: 33 در 20 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.4 گرمسایز: 19 در 16 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۲

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9 گرمسایز: 28 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5454
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۵۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.6 گرمسایز: 21.5 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5447
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۴۷

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7  گرمسایز: 25 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5389
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۳۸۹

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.8 گرمسایز: 31 در 16 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۳۷۷

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7  گرمسایز: 27 در 17 میلی متر