مشاهده همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5592
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.3 گرمسایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5590
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۰

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.4 گرمسایز: 26 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5588
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۸

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 19.5 گرمسایز: 56 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5576
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۶

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.8 گرمسایز: 37 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5563
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۳

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.8 گرمسایز: 51 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5557
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۷

60/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.3 گرمسایز: 26.5 در 12.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5556
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۶

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 35 در 13 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5553
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۳

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.3 گرمسایز: 25.5 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5549
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۹

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.2 گرمسایز: 46.5 در 16.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5548
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۸

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.1 گرمسایز: 31 در 12.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5546
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۶

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.9 گرمسایز: 31.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5539
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۹

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.8 گرمسایز: 38 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5538
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۸

40/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 21.5 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5501
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۰۱

100/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 38 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5500
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۰۰

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.9 گرمسایز: 42.5 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5484
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۴

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.4 گرمسایز: 43 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5479
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۷۹

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.6 گرمسایز: 45 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5458
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۵۸

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.5 گرمسایز: 41 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5440
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۴۰

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.9 گرمسایز: 37 در 32 میلی متر