نمایش 1–25 از 46 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5793
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۳

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 16.8 گرم سایز: 53 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5792
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۲

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 17.6 گرم سایز: 45 در 42 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5788
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5 گرم سایز: 34 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5787
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.2  گرم سایز: 42 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5786
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 52 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5781
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۱

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.6 گرم سایز: 40 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5776
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 45 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5774
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۴

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.5 گرم سایز: 31 در 30 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۲

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.6 گرم سایز: 33 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5764
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۴

450/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 27.6 گرم سایز: 72 در 35 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5757
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۷

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.9 گرم سایز: 34 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5756
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۶

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.8 گرم سایز: 35 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5753
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۳

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.8 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5747
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۷

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.8 گرم سایز: 39 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5724
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۴

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 13.8 گرم سایز: 42 در 34 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5720
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۰

350/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 14.1 گرم سایز: 48 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5719
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۱۹

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5.2 گرم سایز: 32 در 14.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5715
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۱۵

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7 گرم سایز: 39 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5708
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۰۸

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 42 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5707
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۰۷

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.6 گرم سایز: 32 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5683
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۸۳

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 12 گرم سایز: 53 در 18 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۸۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 14.1 گرم سایز: 56 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5676
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۷۶

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10 گرم سایز: 34 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5675
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۷۵

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.7 گرم سایز: 44 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5658
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۵۸

90/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.5 گرم سایز: 35 در 15 میلی متر