نمایش 1–25 از 56 نتیجه

مشاهده فیلترها
لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5903
بستن

لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۹۰۳

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.5 گرمسایز: 35 در 14 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 3.8 گرمسایز: 44.5 در 13 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5882
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۲

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 7.1 گرمسایز: 38 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5837
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۳۷

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 24 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5834
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۳۴

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.1 گرمسایز: 39 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5828
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۲۸

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7 گرمسایز: 31 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5816
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۶

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12.3 گرمسایز: 50 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5815
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۵

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.6 گرمسایز: 34 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5798
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۸

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.8 گرمسایز: 35 در 33 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5797
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۷

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 35 در 29 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 16.8 گرمسایز: 53 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5792
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۲

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 17.6 گرمسایز: 45 در 42 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5788
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5 گرمسایز: 34 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5787
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.2  گرمسایز: 42 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5786
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 52 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5781
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۱

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.6 گرمسایز: 40 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5776
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۶

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.6 گرمسایز: 45 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5774
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۴

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.5 گرمسایز: 31 در 30 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۲

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.6 گرمسایز: 33 در 15 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 27.6 گرمسایز: 72 در 35 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۷

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.9 گرمسایز: 34 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5756
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۶

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.8 گرمسایز: 35 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5753
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۳

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5747
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۷

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 39 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5724
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۴

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13.8 گرمسایز: 42 در 34 میلی متر