نمایش 1–25 از 124 نتیجه

مشاهده فیلترها
لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5906
بستن

لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۹۰۶

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 9 گرمسایز: 40 در 21 میلی متر
لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5904
بستن

لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۹۰۴

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 4.8 گرمسایز: 30 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5896
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۶

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 9.3 گرمسایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5888
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 12.5 گرمسایز: 44 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5884
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۴

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 18.5 گرمسایز: 47 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5878
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۸

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 26 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5875
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۵

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.2 گرمسایز: 30 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5874
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 5.6 گرمسایز: 31 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5871
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۱

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.4 گرمسایز: 38 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5870
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۰

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.5 گرمسایز: 35 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5831
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۳۱

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.3 گرمسایز: 30 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5830
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۳۰

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.6 گرمسایز: 33 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5822
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۲۲

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.9 گرمسایز: 31 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5820
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۲۰

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.6 گرمسایز: 33 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5819
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۹

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.3 گرمسایز: 30 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5814
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۴

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13 گرمسایز: 45 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5813
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۳

170/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.1 گرمسایز: 40 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5811
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۱

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.2 گرمسایز: 33 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5810
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۰

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10 گرمسایز: 33 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5809
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۹

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.2 گرمسایز: 32 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5808
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۸

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.9 گرمسایز: 35 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5805
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۵

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.1 گرمسایز: 39 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5804
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۴

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.8 گرمسایز: 34 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5800
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۰

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.7 گرمسایز: 41 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5785
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۵

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 35 در 18 میلی متر