نمایش 1–25 از 57 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5589
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۹

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.2 گرمسایز: 31 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5587
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۷

100/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28.5 در 13.5 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.4 گرمسایز: 30 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5582
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۲

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 31 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5581
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۱

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7 گرمسایز: 32 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5580
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۰

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.5 گرمسایز: 38 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5578
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۸

90/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7 گرمسایز: 25.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5577
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۷

195/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 46.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5574
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5573
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۳

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5572
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 23 در 15.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5570
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.8 گرمسایز: 34 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5569
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۹

55/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.5 گرمسایز: 31 در 14.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5568
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۸

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9 گرمسایز: 39 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5566
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۶

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.1 گرمسایز: 24.5 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5564
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۴

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.7 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5562
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12.5 گرمسایز: 42 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5561
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۱

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5 گرمسایز: 30 در 19.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5559
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۹

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.7 گرمسایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5558
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۸

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.9 گرمسایز: 33 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5555
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۵

240/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10 گرمسایز: 37 در 24.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5552
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۲

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.7 گرمسایز: 28 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5550
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۰

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.6 گرمسایز: 33 در 15.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5544
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۴

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.9 گرمسایز: 29.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5542
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۲

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 17.1 گرمسایز: 48 در 27 میلی متر