نمایش 1–25 از 101 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5785
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۵

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 35 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5784
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۴

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.7 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5782
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7گرم سایز: 28  در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5779
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۹

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5 گرم سایز: 27 در 19 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۷

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.6 گرم سایز: 35 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5773
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۳

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.3 گرم سایز: 30 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5770
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.3 گرم سایز: 30 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5768
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۸

340/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 20.6 گرم سایز: 62 در 32  میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5767
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۷

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 25.8 گرم سایز: 54 در 40 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5765
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۵

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 29.8 گرم سایز: 64 در 38 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5763
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۳

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 17.5 گرم سایز: 58 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5762
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۲

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11 گرم سایز: 45 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5761
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۱

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.7 گرم سایز: 40 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5760
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۰

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.8 گرم سایز: 38 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5759
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۹

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 13.4 گرم سایز: 40 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5758
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۸

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7 گرم سایز: 33 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5751
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۱

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.4 گرم سایز: 42 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5749
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۹

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.8 گرم سایز: 36 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5745
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۵

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.2 گرم سایز: 36 در 26 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9 گرم سایز: 32 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5743
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۳

90/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.6 گرم سایز: 42 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5726
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۶

155/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.7 گرم سایز: 37 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5725
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۵

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.3 گرم سایز: 35 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5722
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۲

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.6 گرم سایز: 35 در 21  میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5716
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۱۶

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11 گرم سایز: 45 در 25 میلی متر