نمایش 1–25 از 37 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5593
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۳

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.8 گرمسایز: 27.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5591
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.9 گرمسایز: 39.5 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5586
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۶

40/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 27 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5585
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۵

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.5 گرمسایز: 38.5 در 26.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5579
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۹

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.8 گرمسایز: 42.5 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5575
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۵

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.8 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5571
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12 گرمسایز: 51 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5567
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۷

165/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.2 گرمسایز: 32 در 28.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5565
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۵

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.6 گرمسایز: 40 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5560
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۰

270/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13.2 گرمسایز: 46 در 27.5 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.5 گرمسایز: 34 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5551
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۱

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.4 گرمسایز: 45 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5537
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۷

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.2 گرمسایز: 45.5 در 23 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۶

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.2 گرمسایز: 40.5 در 24 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۰۷

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.2 گرمسایز: 26 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5500
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۰۰

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.9 گرمسایز: 42.5 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5498
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۸

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.7 گرمسایز: 43 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5497
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۷

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.4 گرمسایز: 26 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5493
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۳

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.9 گرمسایز: 35 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5488
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۸

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.6 گرمسایز: 37.5 در 23.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5487
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۷

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.3 گرمسایز: 38 در 22.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5486
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۶

45/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.3 گرمسایز: 28 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5455
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۵۵

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.1 گرمسایز: 28 در 17 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۵۰

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.5 گرمسایز: 34 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5448
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۴۸

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.4 گرمسایز: 34 در 26 میلی متر