نمایش 1–25 از 86 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5895
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۵

170/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 12.4 گرمسایز: 43 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5894
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.6 گرمسایز: 39 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5892
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۲

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 10 گرمسایز: 48 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5889
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۹

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 11.5 گرمسایز: 42 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5887
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 13.7 گرمسایز: 42 در 32 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5873
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۳

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5869
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۹

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6 گرمسایز: 31 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5867
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۷

135/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.7 گرمسایز: 29 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5865
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۵

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8 گرمسایز: 42 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5862
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۲

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6 گرمسایز: 30 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5829
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۲۹

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.5 گرمسایز: 41 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5826
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۲۶

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.2 گرمسایز: 38 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5825
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۲۵

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.8 گرمسایز: 42 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5818
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۸

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.3 گرمسایز: 42 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5812
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۱۲

185/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 40 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5806
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۶

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.6 گرمسایز: 36 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5803
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۳

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10 گرمسایز: 43.5 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5802
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۰۲

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13.8 گرمسایز: 39 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5799
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۹

175/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13 گرمسایز: 47 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5796
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۶

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 10.5 گرمسایز: 45 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5795
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۵

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 17.6 گرمسایز: 47 در 29 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 19.2 گرمسایز: 46 در 35 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5791
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۱

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 16 گرمسایز: 53 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5790
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۰

235/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 18.8 گرمسایز: 60 در 34 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۹

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 25 گرمسایز: 56 در 45 میلی متر