نمایش 1–25 از 64 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5791
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۱

290/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 16 گرم سایز: 53 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5790
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۹۰

235/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 18.8 گرم سایز: 60 در 34 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5789
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۹

350/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 25 گرم سایز: 56 در 45 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5780
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۸۰

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 37 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5778
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۸

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.2 گرم سایز: 39 در 32 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5775
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۵

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5.6 گرم سایز: 33 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5771
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۷۱

170/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.1 گرم سایز: 41 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5766
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۶

270/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 20.5 گرم سایز: 58 در 39 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5754
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۴

70/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.1 گرم سایز: 38 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5752
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۲

100/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7 گرم سایز: 38 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5750
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۵۰

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.2 گرم سایز: 47 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5748
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۸

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.9 گرم سایز: 38 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5746
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۴۶

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 33 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5728
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۸

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.5 گرم سایز: 43 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5723
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۳

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5.4  گرم سایز: 37 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5721
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۲۱

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.2 گرم سایز: 35 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5718
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۱۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 12.3 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5710
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۱۰

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7 گرم سایز: 35 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5680
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۸۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.3 گرم سایز: 28  در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5678
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۷۸

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.3 گرم سایز: 33 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5654
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۵۴

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.3 گرم سایز: 34 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5653
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۵۳

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.2 گرم سایز: 37 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5650
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۵۰

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.7 گرم سایز: 33 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5648
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۴۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.1 گرم سایز: 37 در 20 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۶۴۶

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.4 گرم سایز: 35 در 22 میلی متر