نمایش 1–25 از 64 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5763
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۷۶۳

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 17.5 گرم سایز: 58 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5593
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۳

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.8 گرم سایز: 27.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5592
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.3 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.9 گرم سایز: 39.5 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5590
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۰

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.4 گرم سایز: 26 در 15 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۹

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 3.2 گرم سایز: 31 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5588
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۸

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 19.5 گرم سایز: 56 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5587
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۷

100/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4 گرم سایز: 28.5 در 13.5 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۶

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 3.5 گرم سایز: 27 در 17 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.4 گرم سایز: 30 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5582
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۲

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.1 گرم سایز: 31 در 19 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7 گرم سایز: 32 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5580
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۰

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.5 گرم سایز: 38 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5579
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۹

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.8 گرم سایز: 42.5 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5578
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۸

90/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.7 گرم سایز: 25.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5577
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۷

195/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.8 گرم سایز: 46.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5574
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4 گرم سایز: 28 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5573
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۳

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5572
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.3 گرم سایز: 23 در 15.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5571
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۱

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 12 گرم سایز: 51 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5570
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۰

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7.8 گرم سایز: 34 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5568
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۸

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9 گرم سایز: 39 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5567
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۷

165/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.2 گرم سایز: 32 در 28.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5566
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۶

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.1 گرم سایز: 24.5 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5564
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۴

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.7 گرم سایز: 37 در 24 میلی متر