مشاهده همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5589
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۹

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.2 گرمسایز: 31 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5574
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 28 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5572
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۲

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.3 گرمسایز: 23 در 15.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5564
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۴

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.7 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5562
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 12.5 گرمسایز: 42 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5560
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۰

270/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13.2 گرمسایز: 46 در 27.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5559
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۹

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 11.7 گرمسایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5537
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۷

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9.2 گرمسایز: 45.5 در 23 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5504
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۰۴

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7.5 گرمسایز: 35.5 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5485
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۵

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6 گرمسایز: 28 در 19 میلی متر