نمایش 1–25 از 37 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5593
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۳

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.8 گرم سایز: 27.5 در 13.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5592
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۲

250/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.3 گرم سایز: 40 در 27 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5590
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۹۰

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.4 گرم سایز: 26 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5588
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۸

280/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 19.5 گرم سایز: 56 در 31 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۶

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 3.5 گرم سایز: 27 در 17 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.4 گرم سایز: 30 در 23 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 3.5 گرم سایز: 24 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5582
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۲

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.1 گرم سایز: 31 در 19 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۸۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 7 گرم سایز: 32 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5579
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۹

180/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 11.8 گرم سایز: 42.5 در 30 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5577
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۷

195/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.8 گرم سایز: 46.5 در 19 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5576
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۶

125/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.8 گرم سایز: 37 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5575
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۵

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.8 گرم سایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5573
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۷۳

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.5 گرم سایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5569
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۹

55/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.5 گرم سایز: 31 در 14.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5568
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۸

220/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9 گرم سایز: 39 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5567
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۷

165/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.2 گرم سایز: 32 در 28.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5566
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۶

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.1 گرم سایز: 24.5 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5565
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۵

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 10.6 گرم سایز: 40 در 26 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5563
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۶۳

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.8 گرم سایز: 51 در 20 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۴

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 5.5 گرم سایز: 34 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5553
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۳

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 6.3 گرم سایز: 25.5 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5551
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۵۱

140/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 8.4 گرم سایز: 45 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5546
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۶

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 4.9 گرم سایز: 31.5 در 19 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۰

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 9.2 گرم سایز: 45 در 19.5 میلی متر