نمایش 1–25 از 311 نتیجه

مشاهده فیلترها
لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5906
بستن

لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۹۰۶

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 9 گرمسایز: 40 در 21 میلی متر
لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5904
بستن

لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۹۰۴

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 4.8 گرمسایز: 30 در 15 میلی متر
لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5903
بستن

لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۹۰۳

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.5 گرمسایز: 35 در 14 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5896
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۶

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 9.3 گرمسایز: 35 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5895
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۵

170/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 12.4 گرمسایز: 43 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5894
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.6 گرمسایز: 39 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5892
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۹۲

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 10 گرمسایز: 48 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5889
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۹

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 11.5 گرمسایز: 42 در 31 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5888
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۸

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 12.5 گرمسایز: 44 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5887
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 13.7 گرمسایز: 42 در 32 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5884
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۴

230/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 18.5 گرمسایز: 47 در 30 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۳

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 3.8 گرمسایز: 44.5 در 13 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5882
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۲

110/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 7.1 گرمسایز: 38 در 15 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5880
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۸۰

130/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 9.2 گرمسایز: 26.5 در 26.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5878
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۸

65/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 4 گرمسایز: 26 در 17 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5875
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۵

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.2 گرمسایز: 30 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5874
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 5.6 گرمسایز: 31 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5873
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۳

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 37 در 24 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5871
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۱

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.4 گرمسایز: 38 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5870
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۷۰

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6.5 گرمسایز: 35 در 18 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5869
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۹

85/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو رنگ متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو رنگی ندارد.وزن: 6 گرمسایز: 31 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5867
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۷

135/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 5.7 گرمسایز: 29 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5865
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۵

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8 گرمسایز: 42 در 21 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5862
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۶۲

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6 گرمسایز: 30 در 22 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5837
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۸۳۷

75/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.1 گرمسایز: 24 در 23 میلی متر